SREĆNA DECA - SIGURNA BUDUĆNOST

ORGANIZACIJA RADA I RUКOVOĐENJE

Direktor i pomoćnici direktora planiraju i ostvaruju nadzor i instruktivni rad u svim segmentima rada Ustanove. Rukovodeći kadar čine, direktor, pomoćnik direktora-savetnik za vaspitno obrazovni rad, tri pomoćnika direktora koji rukovode pedagoškim jedinicama, pomoćnik direktora za tehnička pitanja i kadrove. 10 stručnih saradnika planiraju i ostvaruju pedagoško instruktivni rad u Ustanovi.

Razvojnim planom ustanove za 2015/2016. godinu i pojedinačnim programima rada stručnih saradnika planirano je sistematsko praćenje i pedagoško instruktivni rad u procesu adaptacije dece na vrtić i jaslice, u 26 VO grupa na osnovu protokola za vrednovanje 2. i 3. oblasti kvaliteta, vaspitače koji imaju između 2 i 5 godina radnog staža.

Takođe, svaki pojedinačni stručni saradnik planira godišnjim programom rada praćenje i rad sa vaspitačima koji realizuju pojedine programe čiji je on koordinator (programi za uvođenje jezika, dvojezični programi, prilagođeni montesori program, ...) Stručni saradnici su, pored ovih planski realizovnih aktivnosti pedagoško-instruktivnog rada, vršili pedagoško-instruktivni rad u grupama gde se u toku godine pojavila potreba.

Zaposleni, roditelji i predstavnici lokalne zajednice zajednički planiraju i realizuju aktivnosti koje doprinose razvoju različitih programa, projekata, edukacija, uređenju objekata u cilju praćenja i podsticanja napredovanja dece. Godišnjim planom rada ustanove i razvojnim planom ustanove precizirani su i definisani svi ciljevi, zadaci i aktivnosti koji treba da poboljšaju VO rad kako bi praćenje i podsticanje razvoja deteta blo što kvalitetnije. Aktivnosti koje su realizovane u okviru rada stručnih organa su se odnosile na teme: samovrednovanje, praćenje dečijeg razvoje, izrada instrumenata za praćenje dečijeg razvoja, primeri dobre prakse, planiranje i evaluacija VO rada, saradnja sa lokalnom zajednicom, izrada akcionih planova za unapređenje rada vrtića ...

Direktor preduzima mere za unapređivanje vaspitno-obrazovnog rada na osnovu rezultata praćenja i vrednovanja.
Direktor posredno (preko pomoćnika direktora) učestvuje u radu stručnih timova formiranih u okviru Ustanove.

Tim za samovrednovanje kontinuirano ostvaruje samovrednovanje rada ustanove.

Cilj: stručno usavršavanje zaposlenih kroz iznalaženje načina finansiranja akreditovanih seminara
Zadaci: Organizovanje akreditovanih seminara unutar ustanove
Aktivnosti: Uključivanje što većeg broja vaspitača i modecinskih sestara vaspitača u stručnom usavršavanju


DIREKTOR: Sabina Hoćanin

UPRAVNI ODBOR
 
1. Mirzeta Đerlek
2. Anida Džigal
3. Dženana Suljović
4. Suada Muković
5. Ivana Sretenović
6. Fahrudin Biberović
7. Amila Mavrić
8. Adisa Halilović
9. Rešad Sijarić
 
PREDSEDNICI SINDIKATA
10. Mibera Komatina
11. Ajhana Spica
COVID 19

Korona virus, vrtići i deca: Šta treba da znate pre nego što dovedete dete u vrtić.

Bezbedno i srećno detinstvo za svakog mališana
je obaveza društva da obezbedi.
PU MLADOST više od 60 godina u službi najmlađih sugrađana.

         KONTAKT

  • PU MLADOST
  • Tel. 020 312 763
  • Lug 1, 36300 Novi Pazar, Srbija
  • E-mail: info @mladostnp.rs
  • FACEBOOK.COM/MLADOSTNP