MISIJA

Predškolska ustanova „Mladost“ pruţa adekvatne, razvojno primerene i kvalitetne usluge u vaspitanju i obrazovanju predškolske populacije.
Uz profesionalne kompetencije i kontinuirano usavršavanje, prepoznaje, uvaţava i neguje deĉije sposobnosti i interesovanja i uz timski rad svih realizatora vaspitno-obrazovne i sveukupne delatnosti ustanove priprema ih za naredni stupanj vaspitanja i obrazovanja, uz istovremeno negovanje tradicionalnih i ekoloških vrednosti. Ustanova je sa dugom tradicijom i svojim postojanjem dala je znaĉaj i doprinos sredini u kojoj postoji.

VIZIJA

- Bezbednost dece, zaposlenih, kao i objekata na višem nivou;
- Da ostvarimo partnerstvo sa sredinom u kojoj postojimo i delujemo;
- Da osnažimo vaspitače, medicinske sestre-vaspitače i stručne
  saradnike u profesionalnoj ulozi povećanjem njihove osetljivosti i    
  kompetencija za dečije potrebe i razvoj dece;
- Da vrtić bude mesto zajedničkog življenja;
- Uređenost dvorišta;
- Veći broj stručnih saradnika;
- Veća motivisanost roditelja za uključivanje i edukaciju;
- Proširivanje delatnosti Ustanove;
- Edukacija i kontinuirano usavršavanje radnika;
- Informatička povezanost svih vrtića;
- Centralna kuhinja;
- Monografija ustanove;
- Uvođenje stranog jezika;

Predškolska ustanova „Mladost“ želi da postane ustanova koja će biti prepoznatljiva i bolje promovisana u svojoj sredini, posebno u godini jubileja i koja će svoj rad obogatiti većom primenom sadržaja stečenim na stručnim usavršavanjima u ustanovi i van nje, primenom instrumenata i tehnika za praćenje napredovanja dečjeg rzvoja i napredovanja.

Planira se uvođenje ranog učenja engleskog jezika kako bi se obogatio vaspitno-obrazovni rad i kod dece razvila želja za učenjem stranog jezika u predškolskom periodu i time stvorila povoljna osnova za dalje učenje u osnovnoj školi.


COVID 19

Korona virus, vrtići i deca: Šta treba da znate pre nego što dovedete dete u vrtić.

Svojim crtezom dete izražava unutrašnji svet, razvija svest o sebi, svom postojanju i okruženju. Crtež nam može pomoći da bolje prepoznamo potrebe deteta, emocije, želje.

U sklopu PU "MLADOST" Novi Pazar posluje pet vrtića na teritoriji grada. u nastavku predstavljamo svaki pojedinačno


Za decu koja tek treba da se upišu u predškolski program, prijave će biti omogućene putem usluge eVrtić na portalu eUprave, a o datumu upisa i drugim važnim informacijama PU "Mladost" će blagovremeno obavestiti roditelje na svom zvaničnom portalu.

Adresa

PU MLADOST                     
Lug 1, 36300 Novi Pazar

Kontakt

Email: info/@/mladostnp.rs 
Tel. 020 312 763

Podaci

PIB: 101785946 
MB: 0791375